Menu

Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Definició de pressió

Definició de pressió

A la vida cotidiana trobem molts exemples de pressió que fem servir sovint: la pressió atmosfèrica per parlar dels canvis de temps, la pressió sanguínia per parlar de salut, la pressió de les rodes del cotxe en el camp del motor. Fins i tot parlem de pressió en temes que no tenen cap vincle amb la física: la pressió d'una entrevista de feina.

Força i pressió són conceptes ben diferents. La pressió (símbol P) és la magnitud física que mesura la força instantània en una unitat de superfície, aplicada en direcció perpendicular a aquesta. La seva unitat en l'SI és el pascal. El Pascal és equivalent a un newton per metre quadrat (N/m2). També es poden utilitzar altres unitats per mesurar la pressió com el mil·límetre de mercuri, el bar i l'atmosfera.

La pressió es pot expressar en termes de pressió absoluta o de pressió relativa (també anomenada pressió normal, pressió manomètrica o pressió de gauge). La pressió absoluta és la suma de la pressió relativa i la pressió atmosfèrica. La pressió atmosfèrica estàndard és de 101.325 Pa.

La pressió P indica, per a un instant donat, el valor de la normal de la força F a cada punt d'una superfície S.

Unitats per mesurar la pressió

La unitat del sistema internacional per a la força és el Newton (N), per a la superfície és el metre quadrat (m2), així doncs, per a la pressió serà el (N/m2). A aquest valor, donat que s'utilitza habitualment se li ha donat un nom especial, Pascal (Pa), en honor a Blaise Pascal.

El pascal (Pa) és la unitat de mesura de la pressió en el Sistema Internacional. Però és una unitat petita, i a vegades convé utilitzar altres unitats de mesura de la pressió:

 • Hectopascal (HPa). utilitzat en metereologia. Aquesta unitat, equival a 100 Pa.
 • Atmosfera (atm). És una unitat que indica la pressió que produeix l'atmosfera terrestre en promig a la superfície de la terra. A la pressió en aquest punt li donem el valor de 1 atmosfera. El nom d'aquesta unitat serà atmosfera (atm) i equival a 101.300 Pa.
 • Kiloponds per centímetre quadrat (kp/cm2). Aquesta unitat de pressió es fa servir en enginyeria. En aquest camp, normalment es tracta amb pesos molt grans que fa que no sigui útil parlar de Newtons. L'altrenativa és el kilopond (kp). El kilopond és el que pesa una massa d'un quilogram, i per tant equival a 9,8 N. Per parlar de pressió normalment s'utilitza el kp/cm2.

Exemples d'ordres de magnitud de pressió

 • 0,5 Pa Pressió atmosfèrica sobre Plutó
 • 9,81 Pa La pressió causada per una profunditat d'1 mm d'aigua
 • 1 kPa Pressió atmosfèrica sobre Mart
 • 10 kPa La pressió causada per una profunditat d'1 m d'aigua, o bé la diferència de pressió entre el nivell del mar i a 1000 m d'altura
 • 101,325 kPa Pressió atmosfèrica a nivell del mar
 • 10 GPa Pressió necessària per la formació del diamant, i alguns altres minerals

  Aparells per mesurar la pressió

  Entre els di diferents aparells per mesurar la pressió trobem:

  • el baròmetre, per mesurar la pressió atmosfèrica
  • el manòmetre, per mesurar diferències de pressions entre dos fluids).
  valoración: 3 - votos 1

  Última revisió: 15 de novembre de 2016

  Tornar