Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Energia

Energia mecànica. Què és?

Energia mecànica. Què és?

En física, l'energia mecànica és la suma d'energia potencial i energia cinètica. Aquesta energia està associada amb el moviment i la posició d'un objecte. El principi de l'energia mecànica diu que en un sistema aïllat on només hi ha una força conservadora, llavors la magnitud de l'energia mecànica és constant.

Si un objecte es mou en la direcció oposada a la força conservadora, llavors l'energia potencial augmenta. Seria el cas d'un coet, la força conservadora, en aquest cas, serií…

+ info

Efecte Joule

Efecte Joule

L'efecte Joule, també anomenat llei de Joule, és la manifestació tèrmica de la resistència elèctrica. Si en un conductor elèctric circula electricitat, una part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor a causa del xoc que experimenten els electrons amb les molècules del conductor per on circulen, el que fa augmentar la temperatura del conductor. Es diu així en honor del físic anglès James Prescott Joule.

Definició de l'efecte Joule:

La quantitat d'energia calorífica…

+ info

Energia calorífica

Energia calorífica

L'energia tèrmica és la forma d'energia que posseeix qualsevol cos que té una temperatura per sobre del zero absolut. Macroscópicamente, l'energia tèrmica és una quantitat extensa i la quantitat d'aquesta energia que posseeix un cos és proporcional a la temperatura.

D'acord amb el segon principi de la termodinàmica, es considera una forma d'energia degradada perquè no tota l'energia tèrmica es pot convertir en energia mecànica. Per contra, qualsevol altra forma d'energia té la possibilitat de convertir-se…

+ info

Primera llei de la termodinàmica

Primera llei de la termodinàmica

La primera llei de la termodinàmica, també anomenada per extensió, la llei de la conservació de l'energia, és una suposició fonamental de la teoria de la termodinàmica.

La primera llei de la termodinàmica és una formulació del principi de conservació de l'energia i estableix que:

«L'energia interna d'un sistema termodinàmic aïllat és constant.»

Un univers termodinàmic, que consisteix en el sistema i el seu entorn, és un sistema aïllat. L'energia…

+ info

Tipus de màquines de vapor

Tipus de màquines de vapor

Les màquines de vapor són enginys mecànics capaços de transformar energia calorífica en energia mecànica en un eix en moviment de rotació. Aquesta energia calorífica aprofita mitjançant l'energia continguda en vapor d'aigua a alta pressió i temperatura.

Considerem màquines de vapor totes aquelles màquines que transformen l'energia tèrmica d'un fluid en energia mecànica. En general, el fluid ha de ser escalfat prèviament i a la sortida de la màquina de vapor ha de refredar per…

+ info

Motor endotèrmic

Motor endotèrmic

El motor endotèrmic, també conegut com a motor de combustió interna. La característica principal d'aquest tipus de motors alternatius és que mitjançant les lleis de la termodinàmica és capaç d'aprofitar l'energia continguda en el combustible per obtenir un treball mecànic.

El motor endotèrmic és un tipus de motor alternatiu per la forma de convertir l'energia química en energia mecànica. Els motors endotèrmics més populars són el motor Otto o motor de gasolina que funciona…

+ info

Entropia

Entropia

A la termodinàmica clàssica, el primer camp en el qual es va introduir l'entropia, S és una funció d'estat d'un sistema en equilibri termodinàmic, que, mitjançant la quantificació de la manca de disponibilitat d'un sistema per produir treball, s'introdueix juntament amb el segon principi de la termodinàmica. Sobre la base d'aquesta definició, podem dir, en forma explicativa, però no estricta, que quan un sistema es mou d'un estat d'equilibri ordenar a un desordenat augmenta la seva entropia; aquest fet proporciona indicacions…

+ info

Motor de potència física

Motor de potència física

Tradicionalment quan parlem de motors generalment ens referim als motors de combustió interna o als motors elèctrics. No obstant això, hi ha altres tipus de motor. Entre aquests tipus de motor existeixen els motors de potència física.

Els anomenats motors de potència física són motors que aprofiten l'energia cinètica o l'energia potencial d'algun element.

Un exemple de motors de potència física el trobem en les centrals d'energia hidràulica. En aquest tipus d'instal·lació…

+ info

Tipus de motors

Tipus de motors

Un motor o motor és una màquina dissenyada per convertir una forma d'energia en energia mecànica . Un motor es pot classificar en una categoria segons dos criteris: la forma d'energia que accepta per crear moviment i el tipus de moviment que produeix.

Com a regla general, els motors tenen un eix, que en rotativa offset ia través de dispositius mecànics com engranatges d'accionament. Les excepcions són els motors de coet i els motors…

+ info

Aplicacions del motor Stirling

Aplicacions del motor Stirling

Les aplicacions del motor Stirling es poden dividir en tres categories principals:

 • Propulsió mecànica
 • Calefacció i la refrigeració
 • Sistemes de generació elèctrica

Un motor Stirling és un motor tèrmic que funciona mitjançant compressió cíclica i expansió d'aire o un altre gas, el fluid de treball. Durant el cicle Stirling ha una conversió neta de calor a treball mecànic. El motor tèrmic de cicle Stirling també operar de manera inversa, usant una entrada d'energia mecànica per impulsar la transferència de calor en una direcció inversa…

+ info

Termodinàmica química

Termodinàmica química

La termodinàmica química és l'estudi de la interrelació de la calor i el treball amb reaccions químiques o amb canvis físics d'estat dins dels límits de les lleis de la termodinàmica. La termodinàmica química implica no només mesures de laboratori de diverses propietats termodinàmiques, sinó també l'aplicació de mètodes matemàtics a l'estudi de qüestions químiques i l'espontaneïtat dels processos.

L'estructura de la termodinàmica química…

+ info

Cicle Stirling

Cicle Stirling

El cicle de Stirling és un cicle termodinàmic que descriu el funcionament d'una classe d'equip (màquines generadores o operadores). El cicle descriu el motor Stirling original que va ser inventat i patentat el 1816 pel reverend Robert Stirling, ajudat substancialment pel seu germà enginyer.

El motor Stirling és un motor de combustió externa. Aquesta característica el diferencia d'altres tipus de motors com el motor otto o el motor dièsel que són motors de combustió interna. Tots dos motors funcionen segons el cicle…

+ info

Què és un motor?

Què és un motor?

El motor és una màquina capaç de transformar una font d'energia, que pot ser en forma química (en presència d'un combustible), elèctrica o tèrmica, en una energia mecànica o treball mecànicament continu, típicament utilitzats en els propòsits d'aplicació de camp amb la propulsió de diversos tipus de vehicles.

En un sentit filosòfic, un motor és l'organisme que causa el moviment o canvi en altres institucions afiliades: Aristòtil va parlar de motor immòbil, un terme també recollit per altres filòsofs, per indicar la causa de l'univers, és a dir, l'objecte o subjecte…

+ info

Motor Stirling

Motor Stirling

El motor Stirling és un motor tèrmic de combustió externa. Originàriament es va concebre com un motor principal industrial per competir amb la màquina de vapor, però en la pràctica, durant més d'un segle només es va usar per a aplicacions domèstiques i per a motors de baixa potència.

El motor Stirling va ser inventat en 1816 per Robert Stirling, un capellà escocès. Una de les preocupacions de l'època era la seguretat de les màquines de vapor. L'objectiu de Stirling era aconseguir…

+ info

Generador elèctric

Generador elèctric

Un generador elèctric és una màquina que transforma energia mecànica de rotació en energia elèctrica. En aquest sentit, funciona en el sentit invers a com funciona un motor elèctric.

Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric (voltatge) entre dos punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines elèctriques destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica. Aquesta transformació…

+ info

Aplicacions de la màquina de vapor

Aplicacions de la màquina de vapor

Les aplicacions de la màquina de vapor han anat variant amb el pas del temps.

Inicialment, des de començaments del segle XVIII, les màquines de vapor s'han fet servir per donar potència a una multitud d'usos. Al principi, la màquina de vapor s'utilitzava com a bomba de pistó. Una bomba de pistó és una bomba hidràulica que genera el moviment en el mateix mitjançant el moviment d'un pistó.

Posteriorment, a partir dels anys 1780 van començar a aparèixer els motors alternatius. Amb…

+ info

Motors tèrmics

Motors tèrmics

Els motors tèrmics són un tipus de motors alternatius. En realitat, són els motors alternatius més populars.

Aquest tipus de motors utilitzen l'energia tèrmica provocada per la combustió d'un combustible (generalment gasoil o gasolina) per convertir-la en energia mecànica.

Màquines tèrmiques

Sovint el concepte de motor tèrmic es confon amb el de màquina tèrmica. Aquests termes estan relacionats però no són exactament el mateix. Una màquina tèrmica és un…

+ info

Motor de corrent continu

Motor de corrent continu

Un motor de corrent continu o, simplement motor continu o motor de CC, és una màquina elèctrica rotativa que transforma energia elèctrica en forma de corrent continu en energia mecànica mitjançant interaccions electromagnètiques.

Pràcticament tots els motors elèctrics són reversibles, és a dir, poden transformar energia mecànica en energia elèctrica funcionant com dinamos. Els motors de corrent continu basen el seu funcionament en la llei de Lorentz, també anomenada llei de Laplace quan…

+ info

Motors de combustió interna, externa i elèctrics

Motors de combustió interna, externa i elèctrics

En aquest web tractem d'explicar el funcionament dels principals tipus de motors des d'un punt de vist teòric. Presentem de forma esquemàtica les parts, cicles de funcionament i característiques dels tipus de motors:

 • El motor tèrmic o motor de combustió interna. Dins dels motors tèrmics expliquem el motor de gasolina (o motor otto) i el motor dièsel).
 • El motor eléctirco. Aquest motor ha sofert una gran evolució a l'llarg de la història i ara mateix és un dels tipus de motors més usats i…

  + info

Refineria

Refineria

Una refineria de petroli és una planta industrial, de la matèria primera d'oli mitjançant purificació i destil·lació sota pressió normal i sota buit en fraccions amb un definit interval d'ebullició transferit. El refinament addicional dels talls d'ebullició es realitza mitjançant mètodes com l'extracció o mètodes de neteja química. Per augmentar la qualitat dels productes, com el seu índex d'octà, s'utilitzen processos de conversió com la isomerització o el reformat…

+ info

Tercera llei de la termodinàmica

Tercera llei de la termodinàmica

La tercera llei de la termodinàmica, també anomenada teorema de Nernst, és un teorema de la termodinàmica.

Aquest principi estableix que l'entropia d'un sistema a la temperatura del zero absolut és una constant ben definida. Això es deu al fet que, a la temperatura del zero absolut, un sistema es troba en un estat bàsic, i els increments d'entropia s'aconsegueixen per degeneració des d'aquest estat bàsic.

Formulacions del tercer principi de la termodinàmica

Igual que el segon principi de la termodinàmica,…

+ info

Avantatges del motor dièsel

Avantatges del motor dièsel

Els motors dièsel tenen diversos avantatges sobre altres motors de combustió interna:

Avantatges relacionades amb el combustible del motor dièsel

El combustible d'un motor dièsel té una major densitat d'energia i es requereix un menor volum de combustible per a realitzar una quantitat específica de treball.

Els motors dièsel injecten el combustible directament a la cambra de combustió, no tenen restriccions d'admissió d'aire a banda dels filtres d'aire i les canonades d'admissió i no tenen buit en el…

+ info

Motor elèctric

Motor elèctric

El motor elèctric és una màquina electrotècnica que converteix l'energia elèctrica en energia mecànica. És a dir, quan es connecta el motor elèctric a la font d'alimentació adequada, comença a girar, el que també comença a rotar la màquina o la màquina associada amb ella. És a dir, funciona de manera inversa al generador elèctric, que produeix energia elèctrica amb energia mecànica.

El motor elèctric va ser possible gràcies als descobriments de Franz…

+ info

Electricitat

Electricitat

In physics, l'electricitat is a generic term that encompasses tot a conjunct of phenomena that is the manifestation of the presence of a moviment de càrregues elèctriques. We can apply terme electricitat to fenòmens coneguts com llamp or l'electatic estàtica però també a d'altres com el electromagnètic camp or electromagnetic induction. The paraula també serveix per designate the branch of physics that studies els phenomena elèctrics i les seves aplicacions.

In…

+ info

Avantatges dels motres elèctrics

Avantatges dels motres elèctrics

En determinades aplicacions sorgeixen dubtes sobre si és millor utilitzar un motor elèctric o utilitzar un motor tèrmic. Un dels elements importants per prendre aquesta decisió serà conèixer les diferències en l'eficiència energètica.

Principals inconveneientes dels motors tèrmics:

 • Augment del preu dels combustibles fòssils combustibe (petroli, carbó, etc.)
 • Escasses projeccions d'evolució en un futur immediat.
 • Emissió de gasos contaminants d'efecte hivernacle.
 • + info

Màquina de vapor

Màquina de vapor

Una màquina de vapor és un dispositiu que produeix energia mecànica mitjançant l'ús de vapor d'aigua. En particular, es transforma, per mitjà del vapor, l'energia tèrmica en energia mecànica. La calor es produeix típicament cremant combustibles fòssils, particularment carbó, però també pot provenir de la fusta, els hidrocarburs o les reaccions nuclears.

Descripció de les màquines de vapor

Una part essencial del sistema que inclou la màquina de vapor és el generador…

+ info

Motor de corrent altern

Motor de corrent altern

Els motors de corrent altern són els motors elèctrics que s'alimenten mitjançant corrent altern. Els motors elèctrics converteixen l'energia elèctrica en energia mecànica de rotació mitjançant l'acció mútua dels camps magnètics.

Hi ha una gran varietat de motors de corrent altern, entre ells destaquen els seguents tipus bàsics:

 • El motor universal que també pot ser de corrent contínua.
 • El motor síncron. En aquest tipus de motor elèctric la velocitat de…

  + info

Història del motor elèctric

Història del motor elèctric

La conversió d'energia elèctrica en energia mecànica per mitjà d'electro-magnetisme es va demostrar per primera vegada pel científic britànic Michael Faraday en 1821. En el seu pilot va fer l'extrem d'un conductor de contacte de suspensió lliure amb una piscina de mercuri en el que es va col·locar un imant permanent. En el moment en que un corrent flueix a través del conductor, el conductor realitza un moviment giratori al voltant de l'imant. De teste manera obtenim energia cinètica.

Aquest motor elèctric és…

+ info

Corrents de Foucault

Corrents de Foucault

Els corrents de Foucault són corrents induïts en les masses d'metàl·lics conductors que estan immersos en un camp magnètic variable o que, en moviment, a través d'un camp magnètic constant o variable. En qualsevol cas, és la variació del flux magnètic la que genera aquests corrents. El fenomen va ser descobert pel físic francès Jean Bernard Léon Foucault en 1851.

En alta freqüència: utilitzant nuclis amb materials magnètics que tinguin baixa conductivitat elèctrica (com…

+ info

Pascal - Unitat de pressió

Pascal - Unitat de pressió

El pascal (símbol: Pa) és una unitat derivada del Sistema Internacional utilitzada per a mesurar la pressió interna, la tensió mecànica, el mòdul de Young i la resistència a la tracció. Es defineix com un newton per metre quadrat. És cridada en honor al matemàtic francès Blaise Pascal.

Alguns múltiples comuns del pascal són el hectopascal (1 hPa = 100 Pa), que equival a un milibar, l'quilopascal (1 kPa = 1000 Pa), l'megapascals (1 MPa = 1,000,000 Pa) i el gigapascal (1 GPa = 1,000,000,000 Pa).

+ info

¿Què és un electroiman?

¿Què és un electroiman?

Un electroimant és un tipus d'imant en el que el camp magnètic és produït pel flux d'un corrent elèctric. Si el flux de corrent elèctric desapareix també desapareix el camp magnètic i l'efecte diman.

Característiques dels electroimans

L'electroimant més simple és un tros de fil metàl·lic enrotllat en forma de bobina. Una bobina amb la forma cilíndrica amb el fil enrotllat en forma d'hèlix (similar a un llevataps en forma…

+ info

Història del motor Stirling

Història del motor Stirling

El recorregut del motor Stirling al llarg de la història s'inicia a principis de 1800, a Anglaterra. Els motors d'aire calent competien amb la màquina de vapor per proporcionar energia mecànica a la maquinària industrial (en fàbriques i mines) de la primera revolució industrial.

Encara que les màquines de vapor tenien millors característiques que les màquines d'aire, el motor d'aire tenia l'avantatge de ser menys perillós. Això es devia a les primeres realitzacions de màquines de vapor patien devastadores explosions de les calderes. Aquestes explosions es devien a l'ús dels…

+ info

Diferències entre el motor Otto i el motor dièsel

Diferències entre el motor Otto i el motor dièsel

El motor Otto i el motor dièsel són dos tipus de motors tèrmics. Es tracta de dos tipus de motors endotèrmics que, mitjançant reaccions termodinàmiques, converteixen l'energia interna del combustible en treball mecànic. No obstant això, hi ha certes diferències entre ells.

La diferència més important la trobem en el seu cicle teòric. El motor Otto funciona segons el cicle Otto mitjançant encesa per espurna mentre que el motor dièsel es regeix segons el cicle dièsel mitjançant l'encesa per compressió.

L'altra diferència important està en l'encesa del combustible.…

+ info

Cicle Otto

Cicle Otto

El cicle Otto teòric és el cicle ideal del motor Otto. El motor Otto també es coneix com a motor d'encesa per espurna causa de que la ignició del combustible es realitza a través d'una espurna provocada per una bujía.También es coneix com a motor de gasolina pel tipus de combustible que utilitza.

Una manera d'estudiar el rendiment d'aquest motor és analitzant el seu cicle teòric. El cicle teòric és una aproximació al cicle real cn moltes simplificacions. A la pràctica, apareixen tantes variables…

+ info

Diferència entre els cicles Otto real i teòric

Diferència entre els cicles Otto real i teòric

Entre el cicle Otto real i l'Otto teòric corresponent ha diferències substancials. Algunes d'aquestes diferències es poden observar en comparar el diagrama del cicle real amb el diagrama del cicle teòric. Les altres diferències que anem a analitzar es refereixen a les diferències entre els valors de temperatures i pressions dels dos cicles del motor Otto.

Diferències en la forma del diagrama

La diferència de forma del diagrama entre un cicle Otto real i un cicle Otto teòric consisteix en un perfil diferent a les corbes…

+ info