Menu

Motor elèctric

Induït d'un motor elèctric: descripció i característiques

L´induït és un component que forma part d´una màquina elèctrica. Aquest element està acoblat magnèticament a l'inductor que és el lloc on es genera una força electromotriu per inducció. També rep el nom d'armadura d'un motor.

En enginyeria elèctrica, l'armadura és el nom que històricament s'ha donat al fil conductor on s'indueix un corrent elèctric.

Els conductors elèctrics de l'induït també generen corrent altern en màquines de corrent continu. Aquest procés es realitza gràcies al commutador amb què es pot invertir el sentit del corrent periòdicament. També es pot fer a través de la commutació electrònica.

Als primers generadors i motors elèctrics l'induït estava al rotor i estava compost per bobines enrotllades sobre l'anell que feia de base. Aquest sistema provoca que el bobinat generi un camp magnètic més feble a causa del major espai de l'entreferro 

Més tard, els fabricants els van substituir per espires o fils conductors que s'inserien en ranures per reduir al màxim la distància de l'entreferro. En aquest cas, es fa servir un material separador recobrint la bobina per aïllar el debanat de la ranura.

Actualment, als motors de corrent continu l'induït és el rotor i als motors de corrent altern asíncrons, l'induït és l'estator. Aquest tipus de motor també reben el nom de motors d'inducció.

L'induït als motors elèctrics

A màquines i motors elèctrics l'armadura és la part de la màquina on es converteix l'energia elèctrica en energia cinètica de rotació (velocitat de gir) a través de la inducció electromagnètica.

A les màquines elèctriques que funcionen amb corrent continu l'induït és la part que gira. La part giratòria d'aquests motors està formada per un tambor compost per xapes de ferro al silici de 0,5 mm de gruix col·locades una sobre una altra amb una sèrie de ranures a la part exterior. A l'interior d'aquestes ranures es col·loca el bobinatge del motor. A les bobines s'indueix la força electromotriu quan aquest gira dins del camp magnètic giratori creat per l'inductor.

Els extrems de les bobines es connecten a unes làmines de coure que s'anomenen primes. Les primes estan distribuïdes a la perifèria d'un cilindre aïllant anomenat col·lector. El col·lector és el responsable de connectar les bobines amb el circuit elèctric exterior a través d'unes escombretes de carbó estàtiques que freguen sobre les primes.

L'induït als alternadors

Als alternadors, l'armadura és la part fixa de la màquina. En aquest tipus de motors, l'induït està compost per un cilindre buit de xapes d'acer al silici disposades una damunt l'altra amb les ranures a la part interior per allotjar les bobines. En aquestes bobines s'indueix la força electromotriu quan l'inductor gira a l'interior de l'induït.

A l'exterior de la carcassa hi ha uns borns per connectar les bobines de l'induït. L'objectiu d'aquests borns és connectar les bobines amb el circuit exterior al qual lliuren el corrent induït.

Autor:
Data de publicació: 30 de novembre de 2017
Última revisió: 5 de desembre de 2021