Menu

Motor elèctric

Induït

Induït

L'induït és la part d'una màquina elèctrica, acoblada magnèticament a l'inductor, on es genera una força electromotriu per inducció.

L'induït és el rotor en les màquines de corrent continu i l'estator en les màquines síncrones de corrent altern.

La definició terme induït varia depenent del context en què es faci servir. Generalment està vinculat al sector de l'electricitat, de les màquines i motors elèctrics.

Màquines i motors elèctrics

Si estem parlant de màquines elèctriques i motors elèctrics. En aquest context l'induït és la part de la màquina rotativa on es produeix la transformació d'energia elèctrica en energia mecànica mitjançant inducció electromagnètica.

En els motors elèctrics de corrent continu l'induït és la part giratòria. La part giratòries d'aquests motors elèctrics està format per un tambor construït de xapes apilades de ferro al silici de 0,5 mm de gruix amb una sèrie de ranures longitudinals en la seva perifèria. A l'interior d'aquestes ranures s'allotgen les bobines on s'indueix la força electromotriu quan aquest gira dins el camp magnètic creat per l'inductor.

Els extrems de les bobines estan connectades a les delgues (làmines de coure) disposades a la perifèria del col·lector (cilindre aïllant). El col·lector s'encarrega de connectar les bobines amb el circuit exterior de la màquina mitjançant unes escombretes de carbó estàtiques que freguen sobre les delgues.

L'induït en els alternadors

En els alternadors, l'induït és la part fixa de la màquina. En aquest cas l'induït està format per un cilindre buit de xapes apilades d'acer al silici amb les ranures en la part interior, on s'allotgen les bobines. En aquestes bobines s'indueix la força electromotriu quan l'inductor gira a l'interior de l'induït.

Les bobines de l'induït es connecten a uns borns que estan a l'exterior de la carcassa de la màquina per tal de connectar-les al circuit exterior a què lliuren el corrent induït.

Autor:

Data de publicació: 30 de novembre de 2017
Última revisió: 30 de novembre de 2017