Menu

Motors térmics

Bancada d'un motor, descripció i característiques

La bancada és una peça generalment metàl·lica que fa de suport a les peces d'una màquina elèctrica o mecànica.

Als motors, la bancada és l'element que constitueix la part inferior del motor. La funció de la bancada és de crear una superfície de suport perquè descansi el cigonyal i altres peces en moviment. A més, serveix com a paret de contenció per a l'oli lubricant. Es tracta d'un element molt resistent capaç de suportar les forces generades del funcionament mateix del motor.

La forma de bancada dun motor varia sobretot depenent del tipus del motor. En aquest article descriurem la bancada dun motor tèrmic de combustió interna. La descripció és vàlida per al motor dièsel i el motor de gasolina o motor Otto.

Com és la bancada dun motor tèrmic?

Les formes que la bancada d'un motor pot adoptar depèn sobretot del tipus de motor al qual va acoblat. Els principals elements que en determinaran la forma final són els esforços a què serà sotmès, la potència i el disseny de motor.

La bancada se sol construir mitjançant acer de fosa. Simplificadament és una peça formada per dos perfils de doble T. Les cares dels dos perfils finalitzen en una cara mecanitzada. Cal que aquesta cara sigui prou llisa i plana perquè encaixi perfectament amb les columnes o bastidors.

Entre els bastidors es forma un pou anomenat càrter on es recull l'oli que servirà de suport a la part alta del motor. A més, les columnes serviran de suport a la part alta del motor.

Aquestes safates que formen el càrter van dotades de tubs de gran diàmetre perquè l'oli pugui passar lliurement pel seu propi pes al tanc de lubricació ubicat a sota perquè s'hi descarregui. Un cop descarregat, l'oli es torna a enviar al circuit de lubricació mitjançant la bomba d'oli.

Els perfils estan units entre si mitjançant envans transversals. Sobre els envans transversals hi ha unes esquerdes semicirculars. En aquestes esquerdes es col·loquen els coixinets de bancada que serveixen d'allotjament del cigonyal del motor.

Autor:
Data de publicació: 22 d’abril de 2013
Última revisió: 5 de desembre de 2021