Menu

Enginyeria del motor

Què és un motor de potència física?

Què és un motor de potència física?

Tradicionalment quan parlem de motors generalment ens referim als motors de combustió interna o als motors elèctrics. No obstant això, hi ha altres tipus de motor. Entre aquests tipus de motor hi ha els motors de potència física.

Els anomenats motors de potència física són motors que aprofiten l'energia cinètica o l'energia potencial d'algun element.

Un exemple de motors de potència el trobem a les centrals denergia hidràulica. En aquest tipus d'instal·lació s'aprofita l'energia potencial de l'aigua, que en caure es converteix en energia cinètica i acciona una turbina. D'aquesta manera, un motor, en aquest cas un generador, fa una transformació d'energia: d'energia cinètica a energia elèctrica.

Una altra font denergia dels motors de potència és lús de gasos comprimits. En aquesta classificació hi trobem els motors pneumàtics.

Els motors de potència física es fan servir en múltiples aplicacions. Aquests motors s'utilitzen en alguns funiculars, telefèrics i fins i tot a la rellotgeria. Alguns rellotges tenen un pes que cau sota la gravetat.

Motor pneumàtic

El motor pneumàtic és un tipus de motor de potència que funciona mitjançant un gas comprimit.

Els motors pneumàtics lliuren un moviment amb energia pneumàtica. Això pot ser tant un moviment giratori com un moviment lineal. Quan es tracta d'un moviment giratori, aquest es lliura a un eix.

Un exemple d'un motor pneumàtic lineal és el trepant pneumàtic, és a dir, un cisell d'accionament pneumàtic que es fa servir per trencar una superfície de la carretera quan es treballa.

L'accionament d'un motor pneumàtic es fa amb aire comprimit a través d'un compressor.

Els motors pneumàtics ofereixen un avantatge important sobre els motors elèctrics, ja que no poden causar espurnes i, per tant, són adequats per treballar en àrees amb risc d'explosió.

Els motors pneumàtics es fan servir sovint en tallers mecànics per assegurar perns i femelles.

Motor hidràulic

Un motor hidràulic té la funció de convertir lenergia hidràulica en treball mecànic. Hi ha una varietat de dissenys de motors hidràulics. Aquests dissenys es classificables en termes del funcionament en motors constants i variables.

Les unitats hidrostàtiques tenen una relació fixa entre el flux de volum i la velocitat, però es poden canviar. Es construeixen com a bombes hidràuliques (per exemple, com una bomba d'engranatges); L'energia transportada pel flux d'oli es converteix alhora en energia de rotació per l'acció de la pressió als engranatges.

Els dissenys de motors de pistons axials estan disponibles amb volums de cursa constant i variable. S'utilitzen, per exemple, com a línia motriu d'excavadores, en aquest context sovint es parla d'una transmissió hidrostàtica.

El parell generat pels motors hidrodinàmics sovint és controlable independentment de la velocitat.

El parell motor màxim dun motor hidràulic està determinat per la pressió del fluid hidràulic. El desplaçament determina la velocitat, depèn del flux de volum subministrat.

Avantatges i desavantatges del motor hidràulic

Els motors hidràulics s'utilitzen en enginyeria amb molta menys freqüència que els motors elèctrics, però en alguns casos tenen avantatges significatius sobre aquests darrers. Els motors hidràulics tenen 3 vegades menys de volum i pesen 15 vegades menys que els motors elèctrics de potència corresponent.

El rang de control de la velocitat de rotació d'un motor hidràulic és molt més ampli: per exemple, pot ser de 2500 rpm a 30-40 rpm i, en alguns casos, per a motors hidràulics especials, arriba a 1-4 rpm o menys.

El temps d'arrencada i acceleració del motor hidràulic és una fracció de segon, cosa que és inassolible per als motors elèctrics d'alta potència (diversos quilowatts). Pel motor hidràulic, no hi ha perill de freqüents parades i reversos. La llei de moviment de leix del motor es pot canviar fàcilment utilitzant els mitjans de regulació de laccionament hidràulic.

Tanmateix, els motors tenen els mateixos desavantatges inherents a l'accionament hidràulic.

Autor:
Data de publicació: 5 de desembre de 2018
Última revisió: 5 de desembre de 2018