Menu

Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Caldera

Caldera

Una caldera és un recipient, o un conjunt de tubs, utilitzat per escalfar aigua o un altre fluid. Per escalfar el líquid es poden utilitzar diversos combustibles com gasoil, carbó, biomassa, etc. El més habitual són els combustibles fòssils.

Funcionament i aplicacions d'una caldera

La caldera és una màquina o aparell està dissenyat per escalfar aigua o un altre fluid, normalment per combustió d'un combustible com a gas, gasoil, carbó, biomassa, etc. El fluid calent o vaporitzat surt de la caldera per al seu ús en diferents processos o aplicacions de calefacció, generació de força motriu a partir del vapor, cocció o neteja. Els dos tipus de caldera més habituals són:

 • Les calderes de vapor.
 • Les calderes de calefacció.

Calderes de vapor

Les calderes de vapor generen vapor saturat, generat mitjançant un procés de transferència de calor a pressió constant, en què el fluid, originalment en estat líquid, s'escalfa i canvia d'estat. Són així un cas particular d'intercanviador de calor en què la temperatura s'eleva fins a aconseguir el canvi de fase. A més són recipients a pressió, pel que estan construïdes en acer laminat igual que el recipients contenidors de gas. A causa de les àmplies aplicacions que té el vapor, principalment d'aigua, les calderes són molt utilitzades en la indústria per generar-per a aplicacions com ara:

 • Esterilització
 • Escalfament d'altres fluids
 • Generar electricitat a través d'un cicle Rankine. Les calderes són parts fonamentals de les centrals termoelèctriques. Normalment es confon el concepte de caldera i el de generador de vapor, però el segon genera vapor sobreescalfat

Calderes de calefacció

L'altre tipus de calderes són les calderes de caleacción.

Les calderes de calefacció, un tipus d'escalfador d'aigua, generen aigua calenta per a ser utilitzada en sistemes de calefacció industrial o domèstica, o fer obtenir aigua calenta sanitària.

  Combustibles utilitzats en les calderes

  La font de calor per a una caldera pot ser qualsevol de diversos combustibles, com ara fusta, carbó, petroli o gas natural. El més habituals són els combustibles fòssils.

  Les calderes de vapor elèctriques utilitzen elements d'escalfament amb sobrecàrrega o de tipus d'immersió. La fissió nuclear també s'utilitza com una font de calor per a generar vapor, ja sigui directament al reactor nuclear d'aigua en ebullició (BWR) o, en la majoria dels casos, en intercanviadors de calor especialitzats anomenats generadors de vapor o reactors nuclears d'aigua a pressió (PWR). Els generadors de vapor de recuperació de calor (Hrsg) utilitzen la calor rebutjat d'altres processos com la turbina de gas.

  Què és la termodinàmica?
  Què és la termodinàmica?

  La termodinàmica estudia el moviment de la calor entre un sistema físic. Aquest estudi es determina mitjançant les lleis de la termodinàmica.

  28 de febrer de 2020

  Què és l'energia calorífica?
  Energia calorífica

  L'energia calorífica és la forma d'energia que posseeix qualsevol cos que té una temperatura per sobre de l'zero absolut. Tota l'energia tèrmica es pot convertir en energia mecànica

  21 de març de 2020

  Què és la pressió?
  Què és la pressió?

  Què és la pressió? La pressió és la magnitud física que mesura la força instantània en una unitat de superfície, aplicada en direcció perpendicular a aquesta.

  25 de febrer de 2020

  Energia mecànica
  Energia mecànica

  L'energia mecànica és la suma d'energia potencial i energia cinètica. Aquesta energia està associada amb el moviment i la posició d'un objecte.

  14 de novembre de 2017

  Electricitat
  Electricitat

  L'electricitat engloba el un conjunt de fenòmens relacionats amb les càrregues elèctriques. Aquest terme també s'utilitza per designar la branca de la física que estudia els fenòmens elèctrics i les seves aplicacions.

  25 de juliol de 2018

  Cogeneració
  Cogeneració

  La cogeneració és el procés de producció simultània d'energia mecànica i calor. La calor es pot utilitzar per escalfar edificis i / o en la indústria.

  10 de gener de 2020

  Què és un motor?
  Què és un motor?

  El motor és una màquina capaç de transformar una font d'energia en una energia mecànica o treball mecànicament continu, típicament utilitzats en els propòsits d'aplicació de camp amb la propulsió de diversos tipus de vehicles.

  21 de maig de 2018

  Autor:

  Data de publicació: 12 de desembre de 2017
  Última revisió: 12 de desembre de 2017