Menu

Cambra de combustió
Motor tèrmic de cilco Otto

Encesa per compressió

Encesa per compressió

El motor d'encesa per compressió és el motor dièsel o de cicle dièsel. Aquesta calsificación es refereix a la forma en què s'inicia la combustió del combustible dins del pistó.

En aquest tipus de motor, el que entra a la càmera inicialment és només aire; el gasoil s'injecta més o menys a prop del punt mort superior. El combustible entra en estat líquid, però és dens. El dens combustible ha vaporitzar, barrejar-se amb l'aire i arribar a les condicions de pressió i temperatura apropiades per inflamar-se. El temps que porta aquest procés és el retard d'autoencesa i limita la velocitat a la qual pot girar el motor i, per tant, la seva potència màxima. La càrrega varia modificant la quantitat de gasoil injectat; sempre entra la màxima quantitat que el motor admet en determinades condicions.

L'alta temperatura de combustió en les zones on la barreja és més rica provoca l'associació de l'oxigen i el nitrogen de l'aire donant lloc a emissions altes de NOx. El sutge i els hidrocarburs (HC) que no han estat cremats es formen també en aquestes zones i constitueixen una altra font d'emissions contaminants.

Principi d'operació d'un motor d'encesa per compressió

El funcionament del motor d'encesa per compressió o motor dièsel és molt similar a un motor de gasolina de quatre temps. En el cas del motor de gasolina o motor otto l'encesa re realitza mitjançant una per espurna provocada per una bugia. Per aquest motiu, també se l'anomena motor d'encesa per espurna.

Es deixa entrar aire dins d'un cilindre via una vàlvula d'admissió. Un pistó o èmbol comprimeix l'aire i, en la màxima compressió, introduïm carburant mitjançant un injector o atomitzador. De manera espontània es produeix una combustió, l'augment de la temperatura i la pressió, empeny el pistó sent el moment en què obtenim treball. Un cop finalitzada la combustió, el pistó torna a comprimir els gasos que són expulsats del cilindre per la vàlvula d'escapament. El cilindre torna a expandir-se per deixar espai i aspirar més aire i repetir el cicle.

La característica més rellevant del cicle dièsel és que al cremar el combustible, l'expansió dels gasos és pressió constant. Això s'aconsegueix amb l'addició de més combustible mentre la combustió s'està realitzant. Quan el pistó és empès per l'expansió dels gasos, se segueix injectant combustible fins a la meitat del recorregut.

Combustible utilitzat en un motor dièsel

El combustible utilitzat, pot ser gasoil o fuel, olis tractats (biodièsel) o pols de carbó. Han de ser combustibles que s'inflamen espontàniament al sotmetre a grans pressions.

Autor:

Data de publicació: 26 de març de 2018
Última revisió: 26 de març de 2018