Menu

Cambra de combustió
Motor tèrmic de cilco Otto

Tipus de motors tèrmics

Tipus de motors tèrmics

Els motors tèrmics es poden classificar de moltes maneres diferents. A continuació classificarem els motors tèrmics, tenint en compte sis aspectes diferents:

 • Depenent del llos on es realitza la combustió.
 • Depenent del combustible que utilitza i el tipus d'encesa.
 • Depenent del tipus de moviment dels elements mòbils.
 • Depenent de com realitza el cicle.
 • Depenent del nombre de cilindres
 • Depenent de la disposició dels cilindres

Tipus dels motors tèrmics segons el lloc on es realitza la combustió

En funció del lloc on es realitza la combustió distingim dos tipus:

 • Motors exotèrmics o de combustió externa
 • Motors endotèrmics o de combustió interna

En els motors exotèrmics la combustió té lloc fora de la màquina (màquina de vapor). Aquest tipus de motors no s'utilitzen en automoció.

En els motors endotèrmics el procés de combustió es du a terme en el interior del motor. Són els que s'utilitzen en els vehicles autopropulsats (cotxes, camions, vaixells...).

Classificació dels motors tèrmics depenent de el combustible utilitzat i el tipus d'encesa

En funció del combustible utilitzat i del tipus d'encesa distingim els següents tipus de motors tèrmics:

 • Motors d'explosió (Otto)
 • Motors dièsel

Els motors d'explosió (Otto), també se'ls pot anomenar motors d'encesa provocada. Per al funcionament d'aquest tipus de motors generalment utilitzen una barreja d'aire i gasolina, que s'inflama a causa de la guspira elèctrica que provoca el sistema d'encesa. Els motors Otto suporten pressions moderades que el fan arribar a un nombre elevat de revolucions: aconsegueixen la potència màxima a règims entre 5.500 i 7.000 revolucions per minut.

Als motors dièsel també se'ls anomena motors d'encesa per compressió. Per funcionar utilitzen combustibles pesants, preferentment gasoil. La combustió s'inicia amb la inflamació del gasoil, injectat finament polvoritzat i a alta pressió, sobre l'aire fortament comprimit i a una temperatura elevada. Els components dels motors dièsel han de ser robustos i pesants per poder suportar les altes pressions a què treballen. Això fa que les revolucions per minut màximes de funcionament quedin limitades.

N'hi ha dos tipus segons les revolucions per minut a què poden arribar:

 • Dièsel ràpids: Els motors dièsel ràpids tenen règims de gir entorn de les 5.000 revolucions per minut. Es munten en turismes i vehicles industrials lleugers.
 • Dièsel lents: Els motors dièsel lents giren entre les 900 i les 2.000 revolucions per minut aproximadament, amb una cilindrada unitària que pot arribar als 2.000 cc. Es munten en camions, autocars, locomotores, vaixells i maquinària pesant.

Tipus dels motors tèrmics segons el tipus de moviment dels elements mòbils

S'anomenen motors volumètrics aquells en què uns elements mòbils generen, a través de moviment, volums variables entre un valor màxim i un valor mínim. Segons aquesta definició podem dividir els motors en dos tipus:

 • Motors alternatius: Un pistó es desplaça per un cilindre amb un moviment lineal alternatiu que es transforma en rotatiu a través d'un mecanisme biela-manovella. Representen la pràctica totalitat de tots els motors utilitzats en automoció.
 • Motors rotatius: També anomenats motor Wankel. El moviment rotatiu es genera directament en un pistó de secció triangular, que gira dins d'una carcassa on forma 3 cambres. Funciona seguint el cicle Otto de quatre temps. No disposa de vàlvules, per tant l'admissió i l'escapament es fa a través d'espiralls. El seu ús en automoció és molt reduït.

Classificació dels motors tèrmics depenent de la manera de realitzar el cicle

Aquesta és una classificació important dels motors tèrmics. Segons la manera de realitzar el cicle podem distingir:

 • Motors tèrmics de 4 temps
 • Motors tèrmics de 2 temps

Els motors de quatre temps realitzen el cicle de treball dels quatre temps -admissió, compressió, explosió-expansió i escapament- en quatre curses del pistó, durant dues voltes completes de cigonyal. L'intercanvi de gasos està controlat per vàlvules que obren i tanquen els conductes d'admissió i escapament. Poden ser dièsel o d'explosió.

En els motors de dos temps el cicle de treball dels quatre temps, el realitzen en dues curses del pistó i, per tant, una volta de cigonyal. Això justifica que aquest tipus de motor proporcioni més potència que el de quatre temps amb la mateixa cilindrada. L'intercanvi de gasos es fa mitjançant espiralls controlats pel pistó en desplaçar-se, fet que afecta negativament el rendiment i dificulta el control de la contaminació. Poden ser Otto, que equipen motocicletes de petita cilindrada, o dièsel, que són de gran cilindrada i s'utilitzen per a la propulsió de vehicles aquàtics i en la maquinària industrial.

Tipus dels motors tèrmics segons el nombre de cilindres

En funció del nombre de cilindres que tingui un motor tèrmic podem distingir:

 • Motors monocilíndrics: Es tracta de motors tèrmics que només disposen d'un sol cilindre.
 • Motors policilíndrics: Aquests tipus de motors disposen de més d'un cilindre. La pràctica totalitat dels vehicles automòbils, a excepció de les motocicletes, són policilíndrics.

Classificació dels motors tèrmics depenent de la disposició dels cilindres

Motors de cilindres en línia: Sobre un bloc únic els cilindres es disposen l'un a continuació de l'altre: Aquesta disposició s'utilitza en motors de 2 a 6 cilindres i fins a 8 en motors dièsel.

Motors de cilindres en V: Estan constituïts per un doble bloc en V que forma un angle entre ells de 60 o 90º. En aquest tipus de motor, dos pistons, un de cada bloc, treballen sobre un mateix colze del cigonyal.

Una variant d'aquest tipus de motor és el de doble V (W). Aquesta denominació s'aplica a motors amb més de dues fileres de cilindres, els quals tenen un sol cigonyal comú.

D'aquesta manera s'obtenen motors W8, W10, W12 i W16, amb una mida molt compacta, un funcionament molt equilibrat i un nivell de vibracions molt baix.

Motors de cilindres horitzontals oposats: Els cilindres es disposen en dos blocs units horitzontalment per la base amb un cigonyal comú. L'altura d'aquest motor queda molt reduïda. Poden ser de 2, 4 o 6 cilindres.

valoración: 1.7 - votos 3

Última revisió: 21 de novembre de 2016